Financiën

Sinds 1 april 2019 is er een samenwerking tussen Remmicom en Cipal Schaubroeck. Deze samenwerking bestaat erin dat we de krachten bundelen voor de ontwikkeling van de producten burger, omgeving en financiën. Ontwerpen, testen, ontwikkelen en uitrollen van software voor die domeinen doen Remmicom en Cipal Schaubroeck voortaan samen. Remmicom zal zich specialiseren in burger en omgeving, terwijl Cipal Schaubroeck de specialisatie in financiën zal uitbouwen.

Voor BBC2020 software houdt dit in dat Remmicom twee oplossingen aanbiedt:

 • Mercurius suite
 • Foxtrot suite

 Mercurius BBC2020 professional suite

Bestaat uit een aantal volledig geïntegreerde modules:

 • Meerjarenplan en budget: De module ‘Mercurius Strategisch Meerjarenplan en Budget’ brengt op een geautomatiseerde manier de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties in kaart. Daarnaast kan u met deze module tevens het meerjarenplan en budget opmaken. Ook interne kredietaanpassingen en budgetwijzigingen komen aan bod. Vanaf 2020 is er enkel nog sprake van een meerjarenplan en aanpassingen van het meerjarenplan volgens de BBC 2020 regelgeving.
 • Operationele & financiële indicatoren: Via deze module kan u het gevoerde beleid aan de hand van stappenplannen en indicatoren in kaart brengen (beleidsmonitoring).
 • Budgethouderschap: In de module Mercurius budgethouderschap wordt er gestreefd naar een maximale automatisering van de bestellingen en de factuurbehandeling. Ook de uitgaande facturen die resulteren in opbrengsten maken deel uit van de module.
 • Algemene boekhouding: In de module Mercurius algemene boekhouding komen alle facetten aan bod van de kosten, de opbrengsten, de financiële verrichtingen, de subadministraties (patrimonium, leningen en subsidies).
 • Analytische boekhouding: De module Mercurius analytische boekhouding omvat werken met kostenplaatsen en kostensoorten. Inprincipe gaat het hier vooral over de opvolging en rapportering van kostenplaatsen en kostensoorten in de algemene boekhouding. Maar het is tevens mogelijk om op kostenplaatsen te budgetteren.
 • CSrapportaal: Wettelijke en digitale rapportering.

 Foxtrot BBC2020 suite

Deze suite bestaat uit volgende modules (die gebruik maken van dezelfde databank, wat dus een maximale integratie betekent):

 • FoxBeleid: FoxBeleid maakt het mogelijk het meerjarenplan(aanpassing), het hieruit voortvloeiende budget, de wijzigingen ervan, de interne kredietaanpassing en de wijziging van de ramingen op te stellen volgens de richtlijnen van de BBC/BBC 2020. De rapporten kunnen uitgedrukt worden om voor te leggen ter goedkeuring. Om dit te verwezenlijken kan er een doelstellingenboom worden opgemaakt met beleidsdoelstellingen, waaraan actieplannen en acties gekoppeld worden. Samen met de andere budgettaire elementen gebeurt de financiële vertaling naar ontvangsten en uitgaven, al kunnen er ook acties zonder financiële impact worden opgenomen. Zowel een financiële als niet-financiële opvolging van de beleidsuitvoering is voorzien.
 • FoxBoek: Foxtrot boekhouding (FoxBoek) is onze boekhoudsoftware die toelaat een correcte algemene en budgettaire boekhouding te voeren. De financiële software werd ontwikkeld conform de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. FoxBoek kan bovendien eveneens gebruikt worden door autonome gemeentebedrijven.
 • FoxRapport: De generiek voorziene (wettelijke) rapportering (beleidsrapporten, beheersrapporten, operationele rapporten in de Foxtrot BBC-Suite. Deze zijn rechtstreeks op te vragen vanuit de toepassing. Eveneens is flexibele operationele rapportering mogelijk.
 • Alfa: Alfa voorziet in een vlotte opmaak van uitgaande facturen aan de hand van ingebrachte of geïmporteerde prestaties. Facturen die in een ander pakket werden aangemaakt kunnen eveneens geïmporteerd worden in Alfa, zodat Alfa als centrale opvolgingstool van alle uitgaande facturatie kan gebruikt worden.

Interesse?

Neem contact op en we komen graag een demo geven van deze nieuwe module...